مقالات و منابع پزشکی برای همکاران

آنالیز لبخند

Smile Analysis
by: Edward A. McLaren, DDS

انواع مواد سازنده و تکنیک های بخیه زدن

Suture Materials and Suture Techniques
by: Jörg Meyle

مروری بر سلامت دهان، تغذیه، ترس و اضطراب دندانپزشکی

Oral Health, Nutritional Choices, and Dental Fear and Anxiety
by: Jennifer R. Beaudette

طبقه بندی سیستمیک تحلیل لثه

Classification Systems of Gingival Recession
by: Sanjeev Jain

راهنمای تشخیص و درمان ضربات حاد وارده به دندان ها

Guideline on Mnagement of Acute Dental Truma
American Academy of Pediatric Dentistry

پروتکل جایگزاری و لودینگ ایمپلنت در بی دندانی های پارشیل

Implant Placement and Loading Protocol in Partially Edentulous Patients

دستورالعمل ADI برای دندانپزشکان درباره اصول ایمپلنتولوژی

ADI dentist-guide for implantology

استراتژی های کنترل اضطراب و فوبیای دندانپزشکی: مرور مقالات

Strategies to manage patients with dental anxiety and dental phobia: literature review

انواع تکنیک های بخیه زدن ۲

2 Suture Techniques

فهرست